Kuusamon kouluverkko keskusteluttaa

Uusien ikäluokkien pienentyminen on tarkoittanut sitä, että kaikkiin kyläkouluihin ei ole tulevaisuudessa riittävästi oppilaita. Myös kaupungin talouden kestävyys on asettanut paineita tarkastella kouluverkkoa. Myös mahdollinen sotealue-uudistus heikentää kaupungin mahdollisuuksia lisätä investointeja. Nilonkankaan koulun huonosta kunnosta seurannut uuden koulukiinteistön tarve aiheutti kokonaisvaltaisen kouluverkon tarkastelun.

Kuusamon kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2018 kouluverkkosuunnitelmasta. Suunnitelmassa linjattiin kouluverkon tulevaisuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Viime viikkojen aikana paikallislehdissä on keskusteltu Kuusamon kouluverkosta. On esitetty huoli kouluverkkosuunnitelman tämänhetkisistä linjauksista. Käylän ja Nissinvaaran koulujen kohtalosta on esitetty kannanottoja. Kannanotoissa on tuotu esille uusia näkökulmia ja niiden perusteluja. On myös esitetty, että kouluverkkosuunnitelma olisi otettava uuteen tarkasteluun. Kouluverkkosuunnitelmassahan ei ole vielä lopullisesti päätetty koulujen lakkauttamisesta. Jokainen koulun lakkautus edellyttää kaupunginvaltuuston erillisen päätöksen.

Ruka-Kuusamon matkailualueen osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2016. Keskustan ja Rukan ympärille osoitetun Kuusamon matkailukaupungin alue on osoitettu asumisen alueen.

Matkailukaupunkikaava on vahvasti tulevaisuuteen tähtäävä. Viitostien varrella sijaitsevat alueet Käylästä, Rukan, Rukajärven ja Nissinvaaran kautta kirkonkylän eteläpuolelle ovat potentiaalisia asutuksen kasvualueita. Korona-aika on tuonut uudenlaista ajattelua siihen, missä ihmiset haluavat tulevaisuudessa asua. Ihmisille kotikunnan neljä tärkeintä asiaa ovat hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut, luonnonläheisyys ja turvallisuus. Matkailukaupunkikaavan alue tarjoaa hyvät tieliikenneyhteydet (viitostie) ja toivottavasti tulevaisuudessa kehittyvät kevyen liikenteen väylät ja tietoliikenneyhteydet. Tämä alue on vahvaa työssäkäyntialuetta, jossa neljä edellä mainittua ihmisille tärkeää ominaisuutta kohtaavat.

 Kouluverkon uudelleen tarkastelun valtuusto voi luonnollisesti tehdä, kun se näkee sen tarpeelliseksi. Nissinvaaran koulun vanhemmat ovat Koillisanomien lukijalta palstalla tuoneet esille uusia näkökulmia. Nyt olisi osallisuudenkin näkökulmasta syytä avata vuorovaikutteinen selvitys Nissinvaaran alueen kehitysnäkymistä ja selvityksen jälkeen analysoida, onko kouluverkkosuunnitelmaa aiheellista päivittää.  Kouluverkkosuunnitelma kannattaisi ottaa uuteen tarkasteluun myös matkailukaupunkikaavan kokonaisuuden kannalta. Tällöin myös etätyöskentelyn lisääntymisen ja monipaikkaisuuden tulevaisuuden näkymät otettaisiin huomioon.

Kuusamon kaupungin strategiassa on perheille paras. Yksi tätä tavoitetta tukeva asia on turvallinen lähikoulu. Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Koulu- ja päiväkotiverkon tulee olla tarkoituksenmukainen. Toimivia kyläkouluja ei tule lakkauttaa.

Martti Turunen

Puheenjohtaja

Kuusamon Kokoomus